Nieuwe windmolens alleen mogelijk in windpark Hagenwind

Huidig aantal windmolens is maximum aantal. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 mei ingestemd met de Inspraaknota Uitnodigingskader zon en wind. Mede naar aanleiding van inspraakreacties wordt het kansrijk gebied voor grote windmolens verkleind. Dat beperkt zich in de nieuwe situatie tot het gebied waar zich de acht windmolens van windpark Hagenwind bevinden. Bovendien wordt dit aantal windmolens niet uitgebreid.

Gemeente Aalten wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2050 (bijna) CO2-neutraal. Om tegemoet te komen aan die ambitie en te voorzien in de energiebehoefte is duurzame energie nodig. Op dit moment komen daar alleen zonne- en windenergie voor in aanmerking.

Uitnodigingskader als leidraad De winning van zonne- en windenergie kan gevolgen hebben voor natuur en landschap, het grondgebruik, het uitzicht en het milieu. Om die gevolgen zoveel als mogelijk te beperken, is in 2020 een start gemaakt met het Uitnodigingskader zon en wind. Dit Uitnodigingskader bepaalt hoe en tot welke grootte er in de gemeente Aalten zonne- en windenergie gewonnen kan worden. Het Uitnodigingskader is de input van de gemeente Aalten binnen de samenwerking van de RES-regio Achterhoek.

Inspraakreacties Tot en met 13 april kon iedereen die dat wilde een reactie geven op het ontwerp Uitnodigings-kader zon en wind. Gemeente Aalten heeft inspraakreacties ontvangen van 146 inwoners en organisaties. De meeste reacties gaan over het gebied rond windpark Hagenwind, dat in het ontwerp Uitnodigingskader ‘kansrijk’ is genoemd voor grote windmolens (tot 180 meter). Er zijn met name zorgen over geluid en slagschaduw en de invloed op natuur en landschap. Een andere groep insprekers is van mening dat zonneparken niet op kostbare landbouwgrond gebouwd moeten worden.

Aanpassing Uitnodigingskader Alle inspraakreacties zijn door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld en beantwoord in een inspraaknota. Dit leidde tot een aantal nieuwe inzichten en aanpassing van het Uitnodigingskader, waaronder verkleinen van het kansrijke gebied voor grote windmolens.
Het kansrijk gebied is verkleind tot het gebied tussen de Zilverbekendijk, de Boterdijk, de Goorstegendijk en de grens met de gemeente Oude IJsselstreek. Buiten dat gebied zijn er in de gemeente Aalten onvoldoende kansen voor landschappelijk verantwoord gegroepeerde grote windmolens.

Geen uitbreiding windpark Hagenwind In het verkleinde kansrijke gebied staan reeds acht windmolens (windpark Hagenwind). Vroeg of laat zijn die windmolens afgeschreven. Wanneer binnen dit gebied initiatieven voor hoge windmolens ontstaan, staat gemeente Aalten open voor verkenning van de mogelijkheden om de winning van windenergie te intensiveren. Het windpark wordt echter niet uitgebreid, het bestaand aantal windmolens is het maximum.

Meer aandacht voor natuur, landschap en recreatie Voor het meewerken aan realisatie van zonnevelden past gemeente Aalten een tendersysteem toe. Een aantal beoordelingscriteria wordt aangescherpt en/of zwaarder meegewogen. Denk aan het gebruik van onopvallende materialen passend bij een goede landschappelijke inpassing en aandacht voor bodemleven, biodiversiteit en koolstofopslag.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 12 juli een besluit over het Uitnodigingskader zon en wind.

Mensen die meer willen weten over het Uitnodigingskader, de inspraaknota en overige informatie worden verwezen naar de website van de gemeente Aalten: www.aalten.nl/uitnodigingskader.